Seuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on FC KTP Juniorit ry.
Seuran aputoiminimenä on Kotkan Nappulat.
Seuran kotipaikka on Kotka.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on:

 1. edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä
  terveitä elämäntapoja;
 2. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
 3. edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa;
 4. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia
  kulttuuritapahtumia;
 2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä
 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 2. harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa,
 3. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja
  bingotoimintaa;
 4. järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä; sekä
 5. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa tai
  ylläpitää rahastoja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille
eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä tai
kannattajajäseniä.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias
yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt
yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi
hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin
jäsenryhmän osalta erikseen.

Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka
päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti
jäsenmaksun maksamisesta.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

 1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai
 2. jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka
 3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokoukset. Toimeenpanevana elimenä
on seuran hallitus.

6 § Seuran sääntömääräinen kokous

Seuran sääntömääräisiä kokouksia on kaksi, kevät- ja syyskokous. Kokoukset
pidetään hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana (kevätkokous
maalis – huhtikuussa, syyskokous loka – marraskuussa)

Kevätkokous:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat 2 kpl
 3. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

Syyskokous:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt:
 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat 2 kpl
 3. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kaudelle
 4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaudeksi
 5. Valitaan tilintarkastaja sekä tilitoimisto
 6. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 7. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
 8. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 9. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
 10. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena
hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Jos esitys
koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on
jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii
sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosikokoukselle tehdyistä esityksistä on
seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan
kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän
(4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta
edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa
äänioikeus ja yksi (1) ääni. Äänioikeutetun tulee olla kokouksessa
henkilökohtaisesti läsnä.

Seuran nuoriso-, kannatus-, ja sekä on seuran kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään neljätoista
(14) päivää ennen kokousta seuran internet sivuilla ja seuratiedotteessa.

10 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) henkilöä jäsenenä.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Kaikki
hallituksen jäsenet valitaan seuran vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

Hallituksen kokouksiin osallistuu kuitenkin aina seuran toiminnanjohtaja sekä
seuran sihteeri, joka toimii myös hallituksen kokouksien sihteerinä. Hallitus voi
myös niin katsoessaan, kutsua kokouksiin muita tarvittavia tahoja. Muilla kun
virallisilla hallituksen jäsenillä ei ole päätäntävaltaa kokouksissa.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen muista
jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet
(1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan,
päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä
seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa seuraa;
 2. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;
 3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 4. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
 5. pitää luetteloa seuran jäsenistä;
 6. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 7. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä
 8. palkata ja irtisanoa seuran toimihenkilöt ja työntekijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa
toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai
toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja
hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei
kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita
sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
kumpikin yksin.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan
seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 § Tilintarkastajat

Seuralla on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jotka valitaan
vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on
annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran syyskokous. Ehdotus
sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran vuosikokous. Ehdotus seuran purkamisesta
hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa,
joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan
Kotkan Kaupungin urheilutoimelle kohdistettuna lapsi- ja junioriurheiluun.

18 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä
koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.